Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkan ve üyeliklerine atama yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 Asım Aykan (İl Belediye Başkanı), Selçuk Hondu (Danıştay), Ahmet Karayiğit (Yargıtay), Ömer Faruk Doğan (Sayıştay), Ahmet Haluk Dursun (Müsteşar, Ahmet Demirok (Büyükelçi), Ziyaeddin Akbulut (Vali), Prof. Dr. Ramazan Kaplan (Öğretim Üyesi), Prof. Dr. M. Fatih Uşan (Öğretim Üyesi), İbrahim Burkay (Kamu Kurumu Niteliğindeki  Meslek Kuruluşu)

  25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun görevleri:

 Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek,
 Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,
 3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek,
Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemekle,
           görevli ve yetkilidir.

         11 kişiden oluşan Kurulun üyeleri, biri Başkan olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından seçilmekte ve atanmaktadır. Kurul ilk toplantısını 29/9/2004 tarihinde gerçekleştirerek faaliyete geçmiştir.

         KAPSAM: Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personel 5176 sayılı Kanun kapsamındadır.


Editör: İsveç Gündemi